ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Japan Railway Group (JR)
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Singleline Travel
Modern Plus
World Traveller
Inspirit Holiday
B happy
dot

dot


ชวนบินลัดฟ้า พานั่งรถไฟญี่ปุ่่น ตอน ตะลุยเที่ยวโตเกียวอย่างใจคิด article

 

นั่งรถไฟตะลุยกรุงโตเกียว เที่ยวออนเซน ชมธรรมชาติ อุทยานฮาโกเน่

เดินทางตลอดทริปด้วยรถไฟ .....พาท่านตะลุยกรุงโตเกียว เที่ยวเมืองท่าริมทะเลโยโกฮามา ไหว้พระใหญ่คามากุระ นั่งรถไฟฟ้าไต่เขาสู่วนอุทยานฮาโกเน่ กระเช้าลอยฟ้า ล่องเรือโจรสลัด หุบเขาโอวากุดานิ ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เที่ยวไปตามใจฝัน เพียง 38,999- เท่านั้น

เดินทาง 6-10 กันยายน 2556 คณะเดียว

รับสมาชิกร่วมเดินทางเพียง 14 ท่านเท่านั้น!!!

 

Hakone Free Pass Zone

 

วันแรก             กรุงเทพฯ – ฮานอย – โตเกียว
17.00 น.               พร้อมคณะกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 6 แถว L เคาน์เตอร์สายการบินเวียดนาม แอร์ไลน์ (VN) เจ้าหน้าที่บริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกการเดินทาง
19.05 น.               เหินฟ้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ กรุงฮานอย โดยเที่ยวบินที่ VN 612
    20.55 น.                                เดินทางถึง สนามบินนอยไบ (รอเปลี่ยนเครื่อง)
วันที่สอง          อานอย - นาริตะ - โตเกียว - คามากุระ - โยโกฮาม่า
00.10 น.               เหินฟ้าสู่ท่าอากาศยานนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ VN310
07.35 น.              เดินทางถึงท่าอากาศยาน นาริตะ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ดำเนินการเรื่องตั๋วรถไฟ  ...เดินทางเข้าสู่ โรงแรมที่พัก โดยรถด่วนพิเศษ Narita Express ฝากกระเป๋าไว้ ณ ที่พัก....จากนั้น นำท่านเดินทางสู่เมืองคามาคุระ นมัสการ พระใหญ่แห่งเมืองคามาคุระ  พระใหญ่แห่งเมืองคามาคุระ (Kamakura Daibutsu, Great Buddha) คนส่วนใหญ่มักจะรู้จักกันในนาม Daibutsu ซึ่งแปลตรงตัวได้ว่าพระพุทธองค์ใหญ่แต่น้อยคนที่ทราบว่าชื่อจริงของ Daibutsu ที่ Kamakura องค์นี้คือ พระอมิตตาพุทธ นิโอยุราอิ (Amida Nyoyurai) ตั้งอยู่ภายใน วัดโคโตกุอิน (Kotoku-in Temple) องค์ที่เห็นในปัจจุบันสร้างจากสำริด เสร็จเมื่อปี พ.ศ.1795 ความสูงรวมฐานอยู่ที่ 13.35 เมตร เฉพาะตัวองค์พระนั้นสูง 11 เมตร น้ำหนักราว 122 ตัน ถ้ามองไกลๆ จะเห็นองค์พระที่ไม่สมส่วน ดูจากพระหัตถ์นั้นดูเล็กนิดเดียว หากอยากดูองค์พระนี้ให้สมส่วน ต้องเข้าไปยืนใกล้ๆ ห่างจากองค์พระ 4-5 เมตรแล้วแหงนหน้ามองขึ้นไป จะเห็นองค์พระดูสมส่วนรับกันทั้งองค์สวยงามขึ้น ส่วนองค์พระที่มองเห็นเป็นสีเขียวนั้น เกิดจากการที่สำริดทำปฏิกิริยาออกซิเดชั่นกับสภาพอากาศทั้งฝนและหิมะมายาวนานจนกลายเป็นสีเขียว หากสังเกตให้ดีจะเห็นรอยเชื่อมต่อโลหะ เชื่อมพระพุทธรูปองค์นี้ให้เป็นรูปร่างซ้อนกันขึ้นไปรวมทั้งหมด 8 ชิ้น
                       จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  โยโกฮาม่า ปัจจุบันเมืองโยโกฮาม่า เป็นส่วนหนึ่งของกรุงโตเกียว และเป็นเมืองศูนย์กลางที่สำคัญเนื่องจากมีท่าเรือพาณิชย์นานาชาติใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกไกล เมืองโยโกฮาม่าเป็นเมืองใหญ่อันดับสองรองจากโตเกียว โดยมีประชากรกว่า 3 ล้านคน หากนั่งรถไฟจากโตเกียวใช้เวลาเพียง 30 นาที จุดน่าเที่ยวหลายแห่งในเมืองรวมกันอยู่ไม่ไกลกันนัก ให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจกับจุดชมวิวของโยโกฮาม่า ณ มินาโตะมิไรCosmo Clock 21 ชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของมินาโตะมิไร นำท่านเดินทางสู่ ไชน่าทาวน์ หรือชูคะไง เป็นถิ่นชาวจีนที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเก่าแก่เกือบพอๆกับย่านท่าเรือ เรื่องอาหารการกินที่นี่ไม่ต้องพูดถึงค่ะ มีให้เลือกรับประทานมากมายภัตตาคารอาหารมีอยู่ราว 150 ร้าน และร้านที่จำหน่ายขนมหวานนำเข้าจากจีน และสินค้าเบ็ดเตล็ดจากที่อื่นๆในเอเชีย จากนั้น ศาลาอนุสรณ์ท่าเรือโยโกฮาม่า (Yokohama Port Opening Memorial Hall) สร้างด้วยอิฐแดงสวยงาม สถานที่แห่งนี้รอดเงื้อมมือแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในปี1923และระเบิดของสงครามโลกครั้งที่สองมาได้อย่างมหัศจรรย์ นอกจากนี้บริเวณใกล้เคียงยังเป็นสถานที่ราชการที่สำคัญอีกหลายแห่งรวมทั้งสำนักงานศุลกากรโยโกฮาม่า ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ชายฝั่งทะเล   จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก โดยด้านหลังภาพท่านสามารถบันทึกภาพกับ 
                                ที่พัก: TOYOKO INN TOKYO NIHONBASHI   หรือเทียบเท่า
วันที่สาม          โตเกียว – Free Day City Tour (อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย)
เช้า                          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ...จากนั้น ท่องเที่ยวกรุงโตเกียว ตามอัธยาศัย   อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ซึ่งมีสถานที่ๆ แนะนำต่างๆ ดังนี้ ช้อปปิ้งย่าน ชินจูกุ ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้าและร้านขายของเป็นพันๆ ร้าน ซึ่งจะมีผู้คนนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็นจุดนัดพบยอดนิยมอีกด้วย เชิญท่านเลือกชมสินค้ามากมาย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูปรุ่นล่าสุด, IPOD, MP-3, NOTEBOOK, SANRIO SHOP, GAMES SHOP, นาฬิกา, เสื้อผ้า,รองเท้าแฟชั่นทันสมัย และเครื่องสำอาง เป็นต้น “ ชินจูกุ” หมายถึง “ ที่พำนักใหม่” ในสมัยเอโดะ โตกุกาว่า อิเอยะสึ ได้มีคำสั่งให้สำรวจย่านนี้ตามคำขอของพวกพ่อค้าและตั้งเมืองหน้าด่านขึ้นบนถนนโคชุไคโด ไม่นานก็กลายเป็นชุมชนที่ใหญ่ที่สุดในสมัยนั้นมีทั้งโรงน้ำชาร้านค้าโรงเตี๊ยม และหอคณิกาอีกกว่า 50 แห่ง ...กลางวัน อิสระอาหารกลางวัน เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าท่านเดินทางสู่ย่าน ชิบุยะ ศูนย์กลางแฟชั่นวัยรุ่นในโตเกียวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไว้เป็นที่ระลึกกับ“ฮาจิโกะ”รูปปั้นสุนัขแสนรู้ที่กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตสำหรับหนุ่มสาวโตเกียว อัพเดทแฟชั่นสไตล์โตเกียวที่ตึก(109) อิจิมารุคิว ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับและแฟชั่นชั้นนำของญี่ปุ่นในฤดูต่างๆอื่นๆมากมาย รับรองไม่มีเอ้าท์ สำหรับสาวก ONITSUKA TIGER พบกับ “ONITSUKA TIGER SHOP” ต้อนรับการกลับมาของรองเท้าแบรนด์ดังสัญชาติญี่ปุ่นที่กำลังฮิตในหมู่วัยรุ่นญี่ปุ่นและยุโรป แบรนด์โอนิสุกะ ไทเกอร์กลับมาดังได้อีกที เนื่องจากว่าทาง “ASICS”ได้ออกแบบให้ดูคลาสสิคขึ้นแล้วออกเปิดตัวที่ตลาดยุโรปก่อนแล้วประสบผลสำเร็จอย่างท่วมท้น ตลอดจนมีการทำการตลาดโดยให้ดาราชั้นนำอย่าง UMA THURMAN ใส่ในภาพยนตร์เรื่อง “KILL BILL” ด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะรุ่น “MEXICO 66” ถือว่าเป็นรุ่นที่มียอดขายสูงที่สุดในตอนนี้ นอกจากนี้ยังมีอีกหลายคอลเลคชั่นไม่ว่าจะเป็น T-SHIRT, JACKET,กระเป๋าหิ้ว และเครื่องประดับ ภายใต้แบรนด์ “ONITSUKA TIKER” จากนั้นช้อปปิ้งต่อที่ย่าน ฮาราจูกุ แหล่งรวมแฟชั่นทันสมัยของวัยรุ่นญี่ปุ่น อิสระกับการช้อปปิ้ง “ตรอกทาเคชิตะ” ที่สองข้างทางเรียงรายไป ด้วยร้านขายของวัยรุ่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋า ร้านฟาสท์ฟูดที่วันสุดสัปดาห์จะเป็นแหล่งนัดพบของพวก “แต่งตัวประหลาด” หรือ “ COSPLAY ” มักมาแต่งหน้าและเปลี่ยนเสื้อผ้ากัน ร้านเครปญี่ปุ่นอร่อยๆมากมาย ร้าน 100 เยน หรือเลือกช้อปปิ้งแบบสบายๆบนถนน “โอโมเตะซันโด” ด้วยบรรยากาศคล้ายยุโรปกับตึกร้านค้าที่ออกแบบและตกแต่งสไตล์ยุโรป สองข้างทางปลูกต้นเซลโกเวียเป็นทิวแถว สำหรับท่านที่ชื่นชอบ “EVISU” กางเกงยีนส์แบรนด์ดังของญี่ปุ่นด้วยโลโก้นกนางนวล กำลังกลายเป็นแบรนด์ฮิตในหมู่วัยรุ่นทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น DEVID BECKHAM, BEYONCE KNOWLES, JAY-Z ก็ยังเป็นแฟนคลับของ EVISU ด้วยเช่นกัน
***หรือท่านสามารถเลือกเดินทางไปท่องเที่ยวยัง  “โตเกียว ดิสนีย์แลนด์”ดินแดนหรรษาของคนทุกเพศทุกวัย ที่มีผู้เข้าชมมากกว่า 17 ล้านคนต่อปี สนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ ที่แบ่งออกเป็นโซน เพลิดเพลินกับ Adventure Land ที่นำท่าน ผจญภัยกับการล่องเรือโจรสลัด Pirates of the Caribbean หรือจะชมดิสนีย์แลนด์โดยรถไฟ Western River Railroad ปีนบ้านต้นไม้ SwissFamilyTreehouse สนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ มากมายยัง Western Land ตะลุยเหมืองถ่านหินที่ Big Thunder Mountain หรือเลือกสนุกกับ Splash Moutain นั่งเรือผจญภัยบนผาสูงชันในโซน Critter Country เข้าชมบ้านผีสิง Hunted Mansion อันน่ากลัว และชมบ้านน้อยแสนน่ารักของหมีพูห์  Pooh’s Hunny Hunt ในโซน  Fantasy Land เพลิดเพลินกับการแต่งกายชุดประจำชาติของตุ๊กตาตัวน้อยๆกับ It’s A Small World ผจญภัยไปกับ Pinocchio’s Darling Journey เลือกมุมสวยถ่ายภาพเป็นที่ระลึกใน Toon Town กับบ้านของเหล่าการ์ตูนของดิสนีย์ Minnie House บ้านแสนน่ารักของมินนี่ หรือ Chip’n Dale’s Treehouse บ้านต้นไม้ชองชิบกับเดล หรือสนุกกันต่อกับเครื่องเล่นมันส์ๆโซน Tomorrowland สนุกสุดเหวี่ยงกับรถไฟตะลุยอวกาศใน Space Moutain หรือเลือกเดินทางในอวกาศแบบสบายๆไปกับ Star Tour สนุกกับเครื่องเล่นชิ้นใหม่ล่าสุดของโตเกียว ดิสนีย์แลนด์ Buzz Light Year ประชันความแม่นกับเพื่อนด้วยปืนเลเซอร์สุดไฮเทค จากนั้นช้อปปิ้งกับสินค้าของดิสนีย์ที่มีมากมายหลากหลายแบบให้เลือกเป็นของที่ระลึกฝากทางบ้าน ยัง World Bazaar
** หมายเหตุ ** ท่านสามารถเข้าห้องพักของท่านได้ ตั้งแต่เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป
                                ที่พัก: Toyoko Inn Nihinbashi หรือ เทียบเท่า
วันที่สี่              อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - หุบเขาโอวาคุดานิ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
เช้า                          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ...ออกเดินทางต่อด้วยรถไฟสาย Odakyu Line นำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติ ฮาโกเน่ โดยรถไฟไต่เขา ที่ท่านจะได้สัมผัส ทัศนียภาพ ของวนอุทยานฮาโกเน่อย่างใกล้ชิด ชมGora Park สวนกุหลาบขนาดใหญ่ หลายร้อยไร่ นำท่านเดินทางสู่ “โอวาคุดานิ”หุบเขานรก ที่เกิดขึ้นจากการปะทุขึ้นมาของภูเขาไฟฮาโกเน่เมื่อหลายพันปีก่อน ทำให้เกิดบ่อน้ำร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน น้ำและควันเหล่านี้จะมีส่วนผสมของ กำมะถันอยู่ด้วยโดยความร้อนของน้ำที่       ผุดขึ้นมานั้นสามารถต้มไข่ให้สุกได้เลยทีเดียว และไข่ที่ต้มจากบ่อนี้เปลือกของไข่จะมีสีดำสนิทซึ่งคนญี่ปุ่นเชื่อกันว่า“กินไข่ดำหนึ่งฟองจะทำให้อายุยืนขึ้นเจ็ดปี
กลางวัน                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  บริเวณปากปล่องภูเขาไฟ
                                ...นำท่านลงจากหุบเขาโดย Ropeway ถึง ท่าเรือ Togendai ...นำท่านล่องเรือโจรสลัดชมทัศนียภาพของทะเลสาบอาชิ ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อกว่า 3,000 ปีที่แล้ว ซึ่งในวันที่ท้องฟ้าเปิด จะสามารถเห็นภูเขาไปฟูจิอยู่ทางด้านท้ายเรือ...ใช้เวลาประมาณ 30 นาที เรือเดินทาง ท่าเรือ Hakone Machi นำท่านเดินทางโดยรถบัส กลับสู่สถานีรถไฟ Hakone เดินทางกลับกรุงโตเกียว โดยรถไฟ...นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก
เย็น                         รับประทานอาหารค่ำ …จากนั้นอิสระให้ท่านได้ชมแสงสีแห่งกรุงโตเกียวตามอัธยาศัย
                                ที่พัก: Toyoko Inn Nihonbashi หรือเทียบเท่า
 
วันที่ห้า            นาริตะ – นอยไบ – กรุงเทพฯ
06.00 น.                เช็คเอาท์ออกจากโรงแรมที่พัก ...นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนาริตะ โดยรถด่วน Narita Express 3
07.30 น.                เดินทางถึงท่าอากาศยานนาริตะ เช็คอินกับสายการบิน เวียดนามแอร์ไลน์ โหลดกระเป๋าสัมภาระ รับบัตรที่นั่ง จากนั้นผ่านพิธีการตรวจคนออกเมืองประเทศญี่ปุ่น
10.00 น.                ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเวียดนาม แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN 311
13.45 น.                เดินทางถึงสนามบินนอยไบ (รอเปลี่ยนเครื่อง)
16.15 น.                ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ VN613
18.05 น.                เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 หุบเขาโอวากุดานิ Hakone Free Pass Lake Ashi Cruise ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ

 
กำหนดการเดินทาง
ผู้ใหญ่
เด็ก 1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่
1 ท่าน
เด็ก มีเตียง
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เด็ก ไม่มีเตียง พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักเดี่ยว
6 – 10 กันยายน
38,999.-
38,999.-
37,999.-
36,999.-
10,000

 
 
 
 
 
 
 
**********************************
หมายเหตุ        : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,
สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้งก่อนทำการ
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
อัตราค่าบริการนี้รวม        
ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ เส้นทางที่ระบุในโปรแกรม ชั้นทัศนาจร (ไป–กลับทั้งคณะ) กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว//ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์//ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ// โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน ( ห้องละ 2 ท่าน ) // ค่าตั๋วรถไฟ Narita Express ไปกลับ // บัตรเติมเงิน มูลค่า 1,500 เยน // ตั๋วรถไฟ Hakone Free Pass // ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ // ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000.- (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)//หัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ ประมาณ 700 เยน / วัน หรือแล้วแต่ความพึงพอใจในการให้บริการ / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% / ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก เป็นต้น/ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ ในรายการทัวร์

 


ชื่อผู้จอง :  *
หมายเลขโทรศัพท์ :  *
Email Address :
1st Passenger Title :
1st Passenger Name (As Shown on Passport) :  *
1st. Passenger Lastname (As Shown on Passport) :  *
1st. Passenger Passport Number :  *
2nd Passenger Title :
2nd Passenger Name (As Shown on Passport) :
2nd Passenger Lastname (As Shown on Passport) :
2nd Passenger Passport Number :
3rd. Passenger Title :
3rd. Passenger Name (As Shown on Passport) :
3rd. Passenger Lastname (As Shown on Passport) :
3rd. Passenger Passport Number :
4th. Passenger Title :
4th. Passenger Name (As Shown on Passport) :
4th. Passenger Lastname (As Shown on Passport) :
4th. Passenger Passport Number :
อาหารพิเศษ : No Special Meal
Muslim
No Beef
Vetgetarian - no egges
Vetgetarian - with egges
Low Calories
Other......
Other Special Meal :Japan Trip...ตะลุยแดนอาทิตย์อุทัยด้วยรถไฟหลายรูปแบบ

เที่ยวญี่ปุ่น แดนอาทิตย์อุทัย ด้วย JR Rail Pass
Kyoto Sakura...ชมดอกไม้ที่ไหน ที่ไม่ควรพลาด
Kyushu Sakura ตอน Beppu Jigoku ตามหาดอกไม้ในความร้อน เมืองเบปปุ
นั่งชินคันเซน...ชมฟูจิ
Fuji Q Railway....คู่แฝดแดนสวิตฯ
Naruko Onsen เส้นทางรถไฟส่หุบเขาใบไม้เปลี่ยนสี articleCopyright © 2010 All Rights Reserved. by Railway-Trip Admin Team

Custom Search

Railway-Trip.com
Address :  34 Bangna Soi 2, Bangna-Trat Rd.   Bangna
Bangkok      10260 THAILAND
Tel :  66-2-398 9670      Fax :  66-2-398 9677     Railway Hotline :  66-81-803 7476
Email : info@railway-trip.com
Website : http://www.railway-trip.com